ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΥΝΟΥ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -  ΕΔΡΑ -  ΣΚΟΠΟΣ

ΆΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΥΝΟΥ»   για τη προστασία του Περιβάλλοντος και τη διάδοση του Πολιτισμού  με έδρα το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής, οδός Καραϊσκάκη  και Μπουμπουλίνας 1 , Βίλλια Τ.Κ 190 12

Ο σύλλογος μπορεί για την ευόδωση των σκοπών του να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

 

ΆΡΘΡΟ 2ο

 ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕΩΣ

 

 1. Σκοποί του σωματείου είναι:
  α. Η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση μεταξύ των μελών του, των γενικών αρχών της πεζοπορίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την ενεργό ενασχόληση με αυτήν καθώς και με όλες τις εκφάνσεις της, (αναβάσεις, αναρριχήσεις, καταρριχήσεις, συντήρηση και φροντίδα μονοπατιών κ.λ.π.), και με κάθε φυσική δραστηριότητα που σχετίζεται με το περιβάλλον και την οικολογία.
  β.  Η  ενθάρρυνση αρμονικής ανάπτυξης των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μελών του καθώς και η διοργάνωση αθλοπαιδιών, πάσης φύσεως αθλητικών και γυμναστικών δραστηριοτήτων, προς βελτίωση της φυσικής κατάστασης αυτών.  γ. Η διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη του ελληνικού ορεινού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, η καλλιέργεια αισθήματος σεβασμού προς αυτό καθώς και η συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και κουλτούρας τόσο των μελών του όσο και των πολιτών σε ευρύτερο πλαίσιο. Επιπρόσθετα η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ως άνω, και ιδιαίτερα των νέων, για τα ανακύπτοντα περιβαλλοντικά προβλήματα και η παρότρυνση αυτών για συμμετοχή στην επίλυσή τους.  δ. Η σε συνεργασία πάντα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και κάθε αρμόδιο φορέα προστασία των δασών, η πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, η διαφύλαξη της ασφάλειας και η προστασία της ζωής των πολιτών από τους κινδύνους πυρός, πλημμυρών και κάθε είδους θεομηνία. Επίσης, η ανάληψη πρωτοβουλίας για ενεργό συμμετοχή σε προγράμματα αναδάσωσης δασικών εκτάσεων, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες αρχές και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των ΟΤΑ καθώς και σε κάθε άλλο πρόγραμμα.  ε. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης προς εξοικονόμηση φυσικών πόρων καθώς και  σε κάθε ανάλογη δραστηριότητα που συντελεί στην ενθάρρυνση για ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα .  στ. Η πνευματική καλλιέργεια των μελών του, η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου, η διάσωση της   παράδοσης  του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και της Ελλάδος γενικότερα όπως επίσης και η ενεργός συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

 

 1. Τα κύρια μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου είναι τα εξής: Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου είναι υπόθεση όλων των μελών του και επιδιώκεται με κάθε νόμιμο τρόπο. Ιδιαίτερα για την εκπλήρωση των σκοπών του το σωματείο: α. Θα πραγματοποιεί την οργάνωση και εκτέλεση ομαδικών αναβάσεων, αναρριχήσεων, πεζοποριών, περιηγήσεων, εκδρομών και κάθε άλλης συναφούς εκδηλώσεως σε βουνά και ορεινούς προορισμούς όπως επίσης και κάθε είδους εξόρμηση στη φύση. β. Θα προβαίνει στην κατάρτιση μελετών και στην υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές, για την ορθολογική οργάνωση και διαχείριση του ορεινού χώρου με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. γ. Θα ιδρύει γυμναστήρια και θα διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, διαλέξεις και ομιλίες για περιβαλλοντικά ζητήματα, εορτές, συνεστιάσεις καθώς και παντός είδους πολιτιστικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε συνεργασία και με άλλους πολιτιστικούς φορείς.  δ. Θα ιδρύσει και θα συντηρεί Εντευκτήριο για την προβολή διαφανειών, φωτογραφιών και κινηματογραφικών στιγμιοτύπων από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου. ε. Θα εκδίδει χάρτες, οδηγούς ορεινών περιοχών και μονοπατιών, περιοδικά, βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και κάθε είδους έντυπα και δημοσιεύματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του.   στ. Θα συντηρεί καταφύγια και περίπτερα σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, τα οποία θα χρησιμοποιούν τα μέλη του σωματείου καθώς και περιηγητές στις εξορμήσεις τους. ζ. Θα δημιουργήσει ιστοσελίδα (website), όπου θα προβάλλονται οι δραστηριότητες του σωματείου.  η. Θα διοργανώσει και θα συντηρεί, πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ομάδα ορεινών διασώσεων.  θ. Θα προβαίνει σε διαβήματα στις Δημόσιες Αρχές για τη λήψη μέτρων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση των σκοπών του σωματείου καθώς και σε ανακοινώσεις στον τύπο.  ι. Θα αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με περιβαλλοντικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς και με κάθε άλλο φορέα που έχει ίδιους ή ομοειδείς σκοπούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι ανεξαρτήτως φύλου έχουν συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) τους χρόνια, πλην όσων υπόκεινται στις εξαιρέσεις του άρθρου 5. Οιοσδήποτε συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Ο δε αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο ή την συνεισφορά τους για τη γενικότερη προαγωγή της πεζοπορίας και των ορεινών δραστηριοτήτων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 ΕΓΓΡΑΦΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

α. Για την εγγραφή απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκριση του συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτος, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης.

β. Από την στιγμή που ένα μέλος εγγράφεται στο σωματείο, υποχρεούται να καταβάλλει την εφ’ άπαξ εισφορά εγγραφής και την ετήσια  συνδρομή του, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου. γ.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό τα ως άνω ποσά να καθορίζονται μειωμένα προκειμένου περί σπουδαστών, εργαζομένων, ατόμων που δεν συμπλήρωσαν το 25ο έτος της ηλικίας τους καθώς και περί συζύγων μελών.     δ. Για κάθε νέα εγγραφή μέλους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου ως μέλος του σωματείου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο αιτών δύναται να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής στη Γενική  Συνέλευση, η οποία και θα αποφασίσει οριστικά για την παραδοχή ή μη της αίτησής  του. Η εν λόγω προσφυγή ασκείται εγγράφως, εντός μηνός από την κοινοποίηση στον αιτούντα της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την προσφυγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδό της, μετά την υποβολή της.

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν με απλή δήλωσή τους απευθυνόμενη προς το Δ.Σ οποιαδήποτε στιγμή.

ε. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου: α. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) της ηλικίας του. β. Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα, για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.  γ. Το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου.  Μέλος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει οιοδήποτε από τα ανωτέρω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα

Οι συνδρομές αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Κάθε μέλος του σωματείου, το οποίο εγγράφεται κατά την πορεία του έτους οφείλει να καταβάλει εφάπαξ την συνδρομή για το υφιστάμενο έτος.

Κανένα από τα μέλη δεν έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα εγγεγραμμένα στα μητρώα του σωματείου μέλη διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που γράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, χωρίς να χρειάζεται την έγκρισή της, μετά από έγγραφη αίτησή τους, η οποία απευθύνεται στο Δ.Σ., τρεις μήνες πριν από τη λήξη του σωματειακού έτους, από το τέλος του οποίου και ισχύει αφού πρώτα έχουν εξοφλήσει στο ακέραιο τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  2. Το Δ.Σ., κατόπιν εισηγήσεως του ως ακολούθως συνιστώμενου πειθαρχικού συμβουλίου, μπορεί  με απόφασή του να διαγράφει τα μέλη εκείνα τα οποία συμπεριφέρονται αντίθετα προς τους σκοπούς τους σωματείου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δείχνουν διαγωγή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους και τις επιδιώξεις του σωματείου. Επίσης επιτρέπεται η αποβολή των μελών στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος με τις πράξεις ή παραλείψεις του επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του σωματείου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντά του. 3. Τέλος είναι δυνατή η διαγραφή μέλους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα α) να συμμετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να εκφράζουν την άποψη και τις προτάσεις τους καθώς και να ψηφίζουν σε αυτές, β) να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα και τις επιτροπές  του σωματείου, εφ’ όσον δεν έχουν στερηθεί αυτό το δικαίωμα από τη Γ.Σ. η από άλλη διάταξη του παρόντος, γ)  να προβάλουν εγγράφως ή προφορικά στο Συμβούλιο προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου, δ) να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των συνεδριάσεων των οργάνων του σωματείου, ε) να παρευρίσκονται ελεύθερα και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητές του.  Οι υποχρεώσεις των μελών συνίστανται α) στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, β) στην τακτική καταβολή των οικονομικών τους υποχρεώσεων, γ) στην συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δ) να μετέχουν ανελλιπώς στις εργασίες του Δ.Σ. εφόσον εκλεγούν τακτικά μέλη του.

Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσωπεύσεως και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΆΡΘΡΟ 9ο

Πόροι για την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων του σωματείου είναι:

 1. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών, το οποίο καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.
 2. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.
 3. Οι προαιρετικές ή έκτακτες εισφορές των μελών ή τρίτων.
 4. Κληρονομιές ή κληροδοσίες υπέρ του σωματείου. Οι κληρονομιές ή κληροδοσίες γίνονται αποδεκτές, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Κάθε είδους επιχορηγήσεις ελληνικών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εσωτερικού ή εξωτερικού οι οποίες γίνονται αποδεκτές κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.
 6. Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίες γίνονται αποδεκτές κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.
 7. Έσοδα από εκδόσεις, εορτές και εκδηλώσεις για τους σκοπούς του σωματείου καθώς και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται στην κυριότητα του σωματείου σύμφωνα με το νόμο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 ΆΡΘΡΟ 10ο

 1. Το Σωματείο πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία :
  α. Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφεται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, η ταμειακή ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται απαραίτητο. β. Πρακτικό συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.  γ. Πρακτικό συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.   δ. Βιβλίο Ταμείου, που καταχωρούνται χρονολογικά οι εισπράξεις και  πληρωμές (εσόδων- εξόδων).   ε. Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. στ. πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Τα βιβλία αυτά πριν τη χρήση τους θωρούνται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία περί σωματείων
 1. Το Σωματείο τηρεί επίσης Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών που θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν χρησιμοποιηθούν. 3. Τηρεί επίσης Αποδείξεις Εισπράξεις και Πληρωμών που θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Ταμεία του Σωματείου πριν από την χρήση τους.  4. Η Διοίκηση μπορεί να τηρεί και οποιαδήποτε άλλο βιβλίο ήθελε κρίνει αναγκαίο .

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑ

α. Το Σωματείο έχει σφραγίδα  που αναγράφει στην εξωτερική περιφέρεια τις λέξεις «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΥΝΟΥ».  Η σφραγίδα αυτή τίθεται σε κάθε εξερχόμενο έγγραφο και σε κάθε απόδειξη είσπραξης. Έγγραφα ή αποδείξεις που δεν φέρουν την πιο πάνω σφραγίδα θεωρούνται άκυρα και δεν δεσμεύουν το σωματείο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12ο

           Όργανα του Συλλόγου είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο και δ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

            α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι' αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών. Συγκροτείται από όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς ενημερωμένα, δηλ. έχουν καταβάλει τη συνδρομή του προηγούμενου έτους της συγκλήσεώς της, σ’ αυτή προεδρεύει δε ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ χρέη γραμματέως εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/4 ) των μελών. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Σ' αυτήν την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

δ. Όλα τα μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εις τα μέλη, ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), ή με σχετικό δημοσίευμα στον τοπικό τύπο, ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.

ε. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

στ. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του αριθμού των μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.

ζ. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

η. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών ή του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατόπιν αγωγής οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 α. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο.

β. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

γ. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική, με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.

δ. Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν τουλάχιστον δέκα (10) μέλη.

ε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή ψηφοφορία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

στ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ζ. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

η. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

θ. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και φυλάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του σωματείου, η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
 2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορούν να επανασυζητηθούν.
 3. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :

α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και ισολογισμού καθώς και η υποβολή διαχειριστικού απολογισμού, συνοδευόμενου από έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής .

β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από το ποσό που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο της αμοιβής του ανειδίκευτου εργάτη.

δ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας  άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€).

στ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο.

ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του πειθαρχικού Συμβουλίου.

η. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

θ. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

ι. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ια. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιβ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

ιγ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ιδ. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

ιε. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

ιστ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ιζ. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

ιη. Η διάλυση του Σωματείου.

 1. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιε, ιστ, ιζ, ιη, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρίζονται δε με αλφαβητική σειρά ψηφοδέλτιο το οποίο μοιράζεται στα μέλη.  Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, επτά (7) κατ' ανώτατο.  Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι δύο (2) είναι αναπληρωματικά μέλη.  Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 α. Το σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ειδικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και δύο (2) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου καθώς και δύο (2) αναπληρωτές των τελευταίων. Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα  μέσα σε 15 ημέρες από  την εκλογή του με επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος  μέλους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Συμβούλους.   β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής,  όσα δε κατά την διάρκεια της θητείας απέρχονται, αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.  γ. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.    δ. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.  ε. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν με το Σωματείο  συμβάσεις έργου, ανεξαρτήτων  υπηρεσιών, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα. Επίσης το Δ.Σ. απαγορεύεται να συνάπτει τις ως άνω συμβάσεις  με τις συζύγους μελών του Δ.Σ., τα τέκνα και τους γονείς αυτών καθώς και με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν οι προαναφερθέντες. Η παράβαση της εν λόγω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ, η οποία ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. στ. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, σε περίπτωση μετακίνησης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους προς εκτέλεση οιασδήποτε υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και όταν τακτικά μέλη του Σωματείου μετακινηθούν με ειδική εντολή για εκτέλεση υπηρεσίας. ζ. Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις του είναι έγκυρες με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων στη συνεδρία μελών. Οι  προτάσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζουν την Ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν στην επόμενη τακτική συνεδρίαση καθώς και τα τρέχοντα θέματα που θα ανακύψουν και θα τεθούν από ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ.  η. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ενώ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος άλλου μέλους του Δ.Σ., αυτό ορίζει τους αναπληρωτές του.  θ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. ι. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση. ια. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. ιβ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.  ιγ. Μέλος που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται επί τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, ύστερα από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο. ιδ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν πέντε (5) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκαλεί Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες (15) το αργότερο και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο :  α. Διοικεί το Σωματείο.  β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.  γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.  δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.  ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.  στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.  ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.  η. Διορίζει από τα μέλη του σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.  θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου.  ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.  ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το σωματείο.  ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν, το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.  ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.  ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.  ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.  ιστ. Διοργανώνει  περιηγήσεις, περιπάτους, εκδρομές καθώς και αθλητικές δραστηριότητες, .

ιζ. Ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.  ιη. Μεριμνά προκειμένου να εκδοθούν χάρτες, ενημερωτικοί οδηγοί βιβλία, περιοδικά καθώς και κάθε άλλο έντυπο το οποίο θα προβάλλει το έργο και τους σκοπούς του Σωματείου.  ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, εκδηλώσεις.  κ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.  κα. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο και επιμελείται για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Το Δ.Σ  που ασκεί την διοίκηση του σωματείου, οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του σωματείου,συμμορφωνεται με τους Νόμους και τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τα σωματεια. Δικαιοπραξίες, οι οποίες διενεργούνται από την διοίκηση του σωματείου εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν το σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 Ο Πρόεδρος :  α. Συγκαλεί μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και είναι επιφορτισμένος με τη διεύθυνση αυτών. β. Θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, ετοιμάζει σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει τα πρακτικά αυτών καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με τη διοίκηση. γ. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.  δ. Εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, μαζί με το Γενικό Γραμματέα,  καθώς και ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.  ε. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  στ. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.  ζ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.  η. Υπογράφει με τον  Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.  θ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

ι. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.  ια. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.  ιβ. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.  ιγ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 Ο Γενικός Γραμματέας :  α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.  β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.  γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.  δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.  ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.  στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.  ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων του Σωματείου.  Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας, ενώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό ο τελευταίος να συνεπικουρεί τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση που υπάρξει φόρτος εργασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

 Ο Ταμίας :  α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.  β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.  γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο ή σε εμπορική τράπεζα, όπου και καταθέτει υποχρεωτικά κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ. Το τελευταίο είναι δυνατό να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνελεύσεως και του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.  ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.   στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. ζ. Παρακολουθεί την τακτική είσπραξη των συνδρομών από τα τακτικά μέλη του Σωματείου.  Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

 ΕΦΟΡΕΙΕΣ

           Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η σύσταση Εφορειών, κάθε μία από τις οποίες θα εκφράζει ένα τομέα δραστηριότητας του Συλλόγου. Ο αριθμός και η αρμοδιότητα των Εφορειών καθορίζονται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τελευταίο, ορίζει έναν Έφορο ως Προϊστάμενο κάθε Εφορείας, καθώς και τον αναπληρωτή του.

Ο Έφορος αναφέρει και εισηγείται σε αυτό τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Εφορείας του. Επίσης προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που αφορά την Εφορεία του. Το Δ.Σ. μπορεί να καταργεί και να συνιστά  νέες Εφορείες ανάλογα με τις ανάγκες.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κάθε δύο χρόνια κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ταυτόχρονα και Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο  αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά, με διετή θητεία. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο μεταξύ των μελών του, βρίσκεται σε απαρτία παρόντων πάντων των μελών και αποφαίνεται με πλειοψηφία. Έργο του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποτελεί, ύστερα πάντοτε από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, από την απλή επίπληξη μέχρι την πρόταση διαγραφής μέλους, καθώς και γενικότερα η εξέταση κάθε περίπτωσης παραβάσεως των διατάξεων του καταστατικού ή συμπεριφοράς που δεν αρμόζει στους σκοπούς του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

            Επιπρόσθετα, κάθε δύο χρόνια κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του προαναφερόμενου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει και Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά, με διετή θητεία και αποστολή να υποβάλλει κάθε χρόνο κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση προς έγκριση από αυτήν της οικονομικής κατάστασης του σωματείου και της διαχείρισης του Δ.Σ. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται ομόφωνα. Τέλος τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 24ο

1.α. Το καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί σύμφωνα με το νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, με μόνο θέμα ημερήσιας διατάξεως την τροποποίηση.

1.β. Τα άρθρα προς τροποποίηση, πρέπει να αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα 3/4 των παρόντων μελών. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα μισά μέλη με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, συγκαλείται νέα Γ.Σ.

 1. Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως στην οποία πρέπει να είναι υποχρεωτικά παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη με δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία των 3/4 αυτών. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σε δύο έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν συγκληθεί ειδικά για τον εν λόγω σκοπό και να απέχουν χρονικά μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντίγραφο της αποφάσεως της Γ.Σ. για τη διάλυση του σωματείου, κοινοποιείται με μέριμνα του Προέδρου της Συνελεύσεως, εντός μηνός από τη λήψη της, στο αρμόδιο Δικαστήριο προκειμένου να γίνει η αντίστοιχη εγγραφή στο βιβλίο που προβλέπει το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα, καθώς και στην Αρχή που ασκεί την εποπτεία.

2.β. Το σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη μειωθούν σε δεκαεννέα ή λιγότερα από δεκαεννέα, οπότε και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1.Το Σωματείο με τη διάλυσή του βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των σχετικών άρθρων του Αστικού Κώδικά.

 1. Η χρονική διάρκεια της εκκαθάρισης σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα χρόνο. Είναι δυνατό να δοθεί παράταση για τρεις μήνες εφόσον κριθεί από το Δικαστήριο ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος.
 2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται, όταν περατώσει το έργο του, να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τα πεπραγμένα του όσον αφορά την εκκαθάριση της περιουσίας του σωματείου.
 3. Η περιουσία του σωματείου που σώζεται μετά την εκκαθάριση δεν διανέμεται στα μέλη του. Είναι δυνατό περιέλθει σε άλλο σωματείο με τον ίδιο ή συναφή σκοπό ή στο Δημόσιο ή ακόμα και να διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

α. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς. β. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών και  τις διατάξεις του Α.Κ. και τους λοιπούς  ισχύοντες νόμους και διατάξεις που διέπουν τα σωματεία, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι. β. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της  αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

 

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

  Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα και εγκρίνεται σήμερα κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Γενική Συνέλευση που συνήλθε την 24 Σεπτεμβρίου 2018 στην Μάνδρα Αττικής από τα ιδρυτικά μέλη Η ισχύς του παρόντος καταστατικού θα αρχίσει από την εγγραφή του στα οικία βιβλία του Πρωτοδικείου. Με την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 83 του Α.Κ. και υπογράφεται ως εξής:

 

Αθήνα,   24  Σεπτεμβρίου  2018